سارا و سامان

سارا و سامان

دو شخصیت اصلی قصھ(سارا و سامان) در کنار پدر و مادر داستانھای سرگرم کننده خلق می کنند و با استفاده از راھنمایی ھای راوی در حل مسایل یاری می شوند

معرفی برنامه

 در پایان ھر قسمت نتیجھ گیری شیرین و دور از انتظار دارند و بھ تقویت روابط خواھر و برادر و والدین می پردازد.کاست اول: 1. حسودی: سارا با اینکھ از مادر ھدیھ

گرفتھ است ولی باز ھم بھ ھدیھ سامان حسودی می کند.- 2. فیلم جدید: سارا تحت تاثیر تماشای یک فیلم، دچار وحشت شده و ھمانند قھرمانان آن فیلم برای سامان نمایش اجرا می

کند.- 3. گاھی پیش میاد: سارا رختخوابش را خیس کرده و از این بابت پشیمان است ولی مادر بھ او کمک می کند.- 4. تاریکی: سارا و سامان در خانھ تنھا ھستند کھ برق قطع

می شود و آنھا می ترسند. آنھا با ایجاد سایھ روی دیوار بازی می کنند تا پدر و مادر بازگردند.- 5. سلامت کو؟: سارا از مھمانان خجالت می کشد و در اتاقش مشغول بازی می

شود. سامان ھمراه کودک مھمان وارد اتاق شده و سارا تصمیم می گیرد کھ بھ جمع مھمانان ملحق شود.- 6. عینکی شدی؟!: سارا عینکی شده و از این بابت خجالت می کشد

سامان ھم بھ تقلید از او عینک آفتابی می زند و با ھم می خندند.کاست دوم: 7. در بیمارستان: سارا بیمار است و از رفتن بھ بیمارستان می ترسد بنابراین در کمد لباسھایش مخفی

می شود ولی پدر و مادر او را بھ بیمارستان برده و پرستار با مھربانی قسمتھای مختلف بیمارستان را بھ او نشان می دھد.- 8. حقت رو بگیر: سارا و سامان بھ پارک رفتھ اند

ولی دو پسربچھ بی ادب نمی گذارند کھ آنھا با وسایل بازی پارک، بازی کنند. سارا و سامان یاد می گیرند کھ از حقشان دفاع کنند.- 9. خواب بد دیدی؟: سارا و سامان با تماشای

فیلمھایی کھ مناسب سن آنھا نیست دچار بدخوابی می شوند.- 10 . گوشی رو بردار: پدر و مادر بھ مھمانی می روند. مادر موبایلش را در خانھ جا می گذارد. بچھ ھا کھ منتظر

تماس مادربزرگ ھستند گرفتار مزاحم تلفنی می شوند و با ھمفکری ھم او را تنبیھ می کنند.- 11 . مواظب باش انگشتت: ھنگام بازی تراشھ ای از چوب بھ دست سارا می رود.

مادر بھ کمک او می رود.- 12 . صدای چیھ؟: سارا ھنگام بازی صداھای عجیبی می شنود. او با دختر ھمسایھ دوست می شود و منبع صدا را پیدا می کند کھ ھمان بازتاب صدای

خودش در یک اتاق خالی است.- 13 . رعد و برق!: سارا و سامان در حیاط مشغول بازی ھستند کھ ناگھان باران می بارد و صدای رعد و برق بچھ ھا را می ترساند. راوی

داستان علت این صدا را توضیح می دھد. پرنده کوچکی کھ در اثر باران خیس شده نیز وارد خانھ شده است. مادر او را خشک می کند و بعد از باران بھ حیاط می برد تا پروازکند

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها


کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز پویانمایی صداوسیما می باشد.
© تمام حقوق این سایت متعلق به شبکه صبا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می باشد.